Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
profile-cover-generic-06

Mød en foredragsholder med speciale i aktuelle emner inden for det pædagogiske felt

Stig Broström foredrag

Stig Broström

Forsker, forfatter og foredragsholder - Foredrag inden for det pædagogiske felt, især socialpædagogikken.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

"God dialog med Stig op til dagen, godt foredrag tilpasset målgruppen og den lokale kontekst."

Anna Sandell - Roskilde Kommune Se alle referencer
Uforpligtende forespørgsel på Stig Broström

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Stig

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Stig Broström er en kendt og engageret foredragsholder, der i årtier har holdt foredrag om aktuelle emner og problemer inden for det pædagogiske felt, hvor han især har været optaget af dagtilbuds- og socialpædagogikken. Stig Broström foredrag er kendetegnet ved, at de kombinerer relevant teori om læring og forskning med mangfoldige eksempler fra det praktiske arbejde med børn.

Stig Broström er en af landets største kapaciteter indenfor småbørnspædagogikken (0-8 år), som han gennem alle årene har viet sit liv til – såvel praktisk pædagogisk, undervisnings- og forskningsmæssigt. Han har gennemført utallige undersøgelser og publiceret et meget stort antal bøger og artikler. Derudover har han deltaget i national, nordisk og international småbørnspædagogisk forskning.

Stig Broström er professor emeritus på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet og medlem af forskningsprogrammet Læring, didaktik og innovation i dagtilbud. Han er uddannet pædagog i 1969, gennemførte den Humanistiske Basisuddannelse, RUC i 1974, blev cand. pæd. i 1982 og ph.d. i 1998 med en afhandling om skolestart i Danmark og USA. Han har undervist som lektor på Hillerød Børnehaveseminarium og pædagogernes videreuddannelse og var ansat på Danmarks Lærerhøjskole / DPU fra 1995 og professor fra 2012 til 2016, hvor han blev professor emeritus.

Af aktuelle forskningstemaer kan bl.a. nævnes: Vuggestue- og dagplejepædagogik; værdier i dagtilbud; science (naturvidenskab) i dagtilbud; sundhed, mad og måltider i dagtilbud; overgang til skolen herunder børnehavebørns syn på læring og skole. Han har desuden været medlem af en del komitéer og råd, bl.a. Folkeskolen år 2000, Skolestartudvalget og UNESCOS fagudvalg. Har også deltaget i nordisk komitéarbejde, bl.a. evaluering af norsk førskolelæreruddannelse (NOKUT) og Brenna-udvalget om pædagogisk tilbud til alle førskolebørn. I 2017 udkom Stig Brostrøms nyeste bog Didaktik for skolepædagoger – Pædagoger i skolen,  som er en bog rettet mod at hjælpe pædagogen i skolen til at kunne indgå i skolens mangfoldighed og til at styrke egen professionsforståelse.

De skitserede Stig Broström foredrag er funderet i bøger og artikler og er blot et udpluk af mulige emner. De kan kombineres og udformes således at de retter sig mod de professionelle og/eller forældregrupper.

Se foredrag med Stig Broström

  Stig Broström foredrag

  Vuggestuens og/eller børnehavens pædagogik

  • Hvordan kan pædagoger ud fra en didaktisk tænkning skabe en dynamisk og situationel planlægning der bidrager til børns trivsel, læring, udvikling og dannelse? Om konstruktion af dynamiske læreplaner, fokus på pædagogikkens indhold og et omsorgsfuldt samspil mellem voksne og børn.
  • Herunder dokumentation og evaluering, bl.a. narrative metoder fx lærings- og praksisfortællinger. Kort sagt en skitse til debat der forener education og care (edu-care).

  Stig Broström foredrag

  Børns læring og udvikling

  • Børn lærer hele tiden. De er agenter for egen læring. De lærer gennem aktiv virksomhed og egen deltagelse. Læreprocessen skal have karakter af leg. Det gælder om at udvikle et lege-læringsbegreb der bl.a. er karakteriseret af at være frivillig og indre motiveret, indlevelse og fordybelse (flow), fantasi og fiktion, social interaktion samt variation.
  • Endvidere et indhold der opleves meningsfuldt og som samtidigt overskrider barnets aktuelle kundskaber og indsigt.

  Stig Broström foredrag

  Børns leg og æstetiske læreprocesser

  • Nyere (og gammel) legeforskning viser at børn lærer og udvikler sig gennem leg. Betyder det at vi skal overlade børn til deres egen frie leg? Eller kan voksne deltage i børns leg, berige og udvide den?
  • Dette spørgsmål skal diskuteres og perspektiveres ud fra forskellige legeteorier og der kan argumenteres for at man sammen med børn kan opbygge en fælles legeverden/rammeleg der både bidrager til børns almene psykiske udvikling men også bidrager til børns læring af matematik, skrivning og læsning. Altså at man ud over den frie leg arbejder med en legebaseret læreplan.

  Stig Broström foredrag

  Early literacy i dagtilbud og indskolingen

  • Med begrebet literacy overskrides den gængse og simple sprog-, læse- og skriveforståelse og i stedet anlægges en bred og dynamisk sprogforståelse. Det skal illustreres hvordan pædagoger i børnehave, SFO og i indskolingen kan opbygge et kommunikativt miljø præget af hverdagssamtaler, verbal- og skriftsproglige aktiviteter.
  • Herunder dialogisk læsning. Et aktuelt bud på hvordan pædagoger kan opbygge en alsidig og personligt udviklende literacy-pædagogik.

  Stig Broström foredrag

  Science i vuggestue og børnehave

  • Hvordan kan personalet i dagtilbud konkretisere og perspektivere den teknologiske del af læreplans-temaet ’Natur og naturfænomener’? Frem for at give færdige svar gælder det om at ’besvare’ børnenes mange spørgsmål om naturvidenskabelige emner uden at give dem ’løsningen’ – men ved sammen med børnene at foranstalte eksperimenter og undersøgelser. Hvilke metoder er tilgængelige for at støtte børnene i at undre sig, opstille hypoteser, indsamle data og konkludere? Hvorfor ser regnormen sådan ud? Hvilke genstande kan flyde på vand? Er græsset også grønt om natten?
  • Foruden relevant teori om læring og science gives mangfoldige eksempler fra praksis i vuggestue og børnehave.

  Stig Broström foredrag

  Overgang fra børnehave til SFO og skole samt indskolingspædagogik

  • En god overgang fra børnehave til skole præget af helhed og kontinuitet er afgørende for børns trivsel og læring i skolen. Derfor er et udvidet samarbejde mellem børnehave, SFO og skolen påkrævet. Men hvad besår et sådant tværprofessionelt samarbejde af? Hvad kendetegner en god overgangspædagogik?
  • Hvilke overgangsaktiviteter skal udvikles? Hvordan kan pædagoger i børnehaven og børnehaveklasseledere sikre sammenhæng i pædagogikken?
  • Dette belyses gennem teoretiske indfaldsvinkler og ikke mindst gennempraktiske projekter og eksempler hvor også børnenes stemmer inddrages.

  Stig Broström foredrag

  Udvikling af skolen i skolereformens årti

  • Skolen er både en kundskabsskole og dannelsesskole. Alle børn skal opnå trivsel, læring, udvikling og dannelse og herunder udvikle et demokratisk sindelag. Skolereformen rummer et uforløst potentiale. Hvordan kan elever, forældre og skolens personale – og ikke mindst pædagoger og lærere i samarbejde – frigøre og omsætte reformens ideer om bl.a. understøttende undervisning, krop og bevægelse samt æstetiske processer i undervisningen samt et udvidet samarbejde med eksterne partnere?

  Stig Broström foredrag

  SFO og fritidspædagogik

  • Hvad kendetegner god fritidspædagogik? Hvori adskiller den sig fra både børnehave- og skolepædagogik og på hvilken måde kan den bidrage til skolens udvikling?
  • En teoretisk og praktisk belysningen af disse spørgsmål kan bidrage til synliggørelse af en ny professionsbevidsthed hvilket både er afgørende for pædagogikken i SFO og fritidshjem men også en nødvendig ballast for pædagoger i skolen.

  Stig Broström foredrag

  Didaktik for skolepædagoger

  • Skolereformen har i stort omfang inddraget pædagoger i skolen. Pædagoger varetager en vifte af opgaver. Således er pædagogen relations-arbejder, konfliktløser, atmosfærearbejder, dannelsesarbejder, kreativitetsarbejder, legeekspert, inklusionsarbejder og bidrager endelig som brobygger mellem børnehave, SFO og skole. Alle disse funktioner kræver en særlig pædagogisk og didaktisk tilgang, hvorfor der er brug for udvikling af en særlig didaktik for skolepædagoger.
  • Foredraget sigter efter at udgøre et teoretisk grundlag, der kan fungere som bagtæppe for skolepædagogers pædagogiske praksis samt deres samarbejde med lærerne, og tager afsæt i Stig Brostrøms nyeste bog Didaktik for skolepædagoger – pædagoger i skolen (Hans Reitzels Forlag).

Referencer

God dialog med Stig op til dagen, godt foredrag tilpasset målgruppen og den lokale kontekst.

Anna Sandell

Roskilde Kommune

Et fantastik oplæg hvor Stig Broström talte ind i det pædagogiske arbejde.

Pia Lykke Pedersen

Artillerivejens Krudtugler & Slottet
Uforpligtende forespørgsel på Stig Broström

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Stig Broström

5 ud af 5 stjerner

"God dialog med Stig op til dagen, godt foredrag tilpasset målgruppen og den lokale kontekst."

Anna Sandell - Roskilde Kommune Se alle referencer

Foredragsemner med Stig Broström