Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Et foredrag med emner som unge på kanten af samfundet, inklusion og diskrimination

Laila Colding Lagermann foredrag

Laila Colding Lagermann

cand. pæd. i pædagogisk psykologi, med en ph.d. i uddannelsesforskning og ungdomsforskning - foredrag om unge på kanten af skolen/samfundet, inklusion/eksklusion, diskrimination og unge og stress.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

Meget spændende foredrag som vi kun har positive tilbagemeldinger på. Anderledes vinkel på drengene end vanligt. Meget professionel. Vi kunne have foresat i timevis :)

Tina Storm - FGU Skolen HLSS Se alle referencer
  • Nyeste forskning inden for børn- ungeområdet
  • Masser af konkrete og velkendte eksempler fra de fagprofessionelles dagligdag
  • Masser af deltagerinddragelse, spørgsmål og debat med tilhørerne
Uforpligtende forespørgsel på Laila Colding Lagermann

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Laila

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Laila Colding Lagermann er uddannelses- og ungdomsforsker med en baggrund inden for pædagogisk psykologi, og hun forsker bredt i tematikker omkring unge. Hendes foredrag baserer sig på netop denne forskning, hvor hun inddrager konkrete og velkendte eksempler fra lærernes og pædagogernes dagligdag og  lægger op til masser af inddragelse, spørgsmål og debat med tilhørerne.

De aktuelle og inspirerende Laila Colding Lagermann foredrag tager afsæt i en række emner og problemstillinger, såsom unge og stress, udsatte og marginaliserede unge, overskridelse af marginalisering, inklusion, skolemodstand og uddannelsesresiliens, betydningen af lærer-elev relationer, diskrimination, etnicitet, læring, identitetsskabelse, social selvforståelse, udskoling og overgang samt unges deltagelse i ungdomsuddannelse.

  • Nyeste forskning inden for børn- ungeområdet
  • Masser af konkrete og velkendte eksempler fra de fagprofessionelles dagligdag
  • Masser af deltagerinddragelse, spørgsmål og debat med tilhørerne

Laila Colding Lagermann har været ansat som ekstern lektor ved DPU, Aarhus Universitet samt hos UCC, men er oprindeligt uddannet som lærer og arbejdede i en årrække i den almene folkeskole samt i forskellige københavnske skole- og dagbehandlingstilbud, inden hun videreuddannede sig.

I sin formidling lægger Laila bl.a. vægt på, hvordan vores egne (for)forståelser af de unge, som ”den gode elev”, ”ballademageren” og andre elevkategorier er med til at skabe dét, vi får øje på, og kan have en ekskluderende og/eller diskriminerende slagside for de unge, ligesom hun kommer med bud på, hvordan man som professionel kan arbejde med denne viden i praksis.

Laila Colding Lagermann har flere års erfaring med undervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet, med udarbejdelse og gennemførelse af foredrag, oplæg, workshops og kurser for praktikere og professionelle i bl.a. skole, daginstitutioner og i kommunalt regi. Hendes foredrag egner sig især til professionelle, der arbejder med unge, men også forældre og alment interesserede kan få gavn af Lailas skarpe iagttagelser. Foredrag og workshops kan vinkles til den gruppe af unge og de problematikker, som skolen ønsker at få sat fokus på.

Lailas forskning har udmøntet sig i udgivelsen af en række publikationer inden for ungdomsliv, børn og unge på kanten af skole/uddannelse/samfund samt unges identitetsskabelse i og på tværs af skole/uddannelse og fritid, herunder ikke mindst i bogen “Det ved vi om – børn, unge og etnicitet i skolen” (2017), samt bogen ”Kort & Godt om Unge og stress” (2018). Derduover har hun udgivet bogen “Farvede Forventninger” (2019), der handler om, hvordan minoritetsetniske børn oplever uligheder i undervisningen og i livet, og hvordan lærerne kan gøre en forskel for netop disse børn.

Se foredrag med Laila Colding Lagermann
Laila Colding Lagermann foredrag

Unge på kanten af skole og samfund – sådan motiverer vi de unge til læring og uddannelse

Dette foredrag tager afsæt i forskning relateret til skolen som mulighedsrum for udsatte børn og unge i skolen.

Denne gruppe af marginaliserede unge er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse og i det hele taget at kunne klare sig på arbejdsmarkedet, og Laila kigger på, hvilke faktorer der gør, at netop disse unge er i risikozonen. Og ikke mindst hvad vi gør for at fastholde de unge, eller som Laila foretrækker at udtrykke det: Hvordan vi kan motivere de unge til at deltage i de tilrettelagte læringskontekster i skole og uddannelse.

Med et specifikt fokus på det, der i forskningen betegnes som marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser, gives i dette foredrag et indblik i elevernes identitetsskabelse og sociale selvforståelse i relation til skolen set fra de unges perspektiver.

Laila Colding Lagermann foredrag

In- og eksklusionsprocesser i skolen – med fokus på betydningen af lærer-elev-relationer

Foredraget handler om betydningen af positive lærer-elevrelationer ift. at styrke uddannelsesresiliens blandt eleverne, ligesom der peges på konsekvenserne af det modsatte. I foredraget inddrages egen samt anden relevant forskning på området, ligesom foredraget inddrager mange eksempler fra praksis med et udgangspunkt i de unges egne perspektiver.

Laila Colding Lagermann foredrag

Fra skolemodstand til samfundsmodstand?

I dette foredrag går vi tættere på de unges perspektiver på sammenhængen mellem det liv, de lever i skolen og det liv, der af de unge gøres udenfor skolen. Foredraget bidrager med en forståelse af de processer, hvormed oplevelser af fremmedgørelse og nederlag kan skabe modstand til skolen, og for nogle unge medfører eksklusion og marginalisering i skolen.

En særlig pointe handler i den forbindelse om, hvordan denne eksklusion/marginalisering ikke blot synes at få betydning i skolen, men af de unge trækkes med udenfor skolen, og bliver (med)bestemmende for, hvordan livet gøres dér, hvilket implicerer potentielle risici for, at de unge involveres i radikaliserings- eller banderelaterede fællesskaber og -konflikter, afvisning af videre (ungdoms)uddannelse, etc.

Laila Colding Lagermann foredrag

Social ulighed i skolen

Dette foredrag giver indsigt i hvordan vi kan forstå social ulighed i relation til skolen, samt hvordan, der herudfra kan arbejdes med at udvide chancelighederne eller mulighedsbetingelserne for alle børn og unge i skolen.

Laila Colding Lagermann foredrag

Forældre, samarbejde og inklusion

I dette foredrag kommer Laila med nogle bud på, hvordan man i en dagligdag som del af en pædagogisk kontekst kan inddrage forældrene mere, således at de også tager aktiv del i det at skabe inkluderende miljøer i institutionerne med henblik på at fremme inklusion af alle børn. Overordnet handler foredraget om, hvordan man helt generelt kan gøre det inkluderende miljø i institutioner til et fælles anliggende og ansvar, institution og forældre imellem. Foredraget kan skrues sammen til forældre eller fagpersonale alt efter behov.

Laila Colding Lagermann foredrag

Den altafgørende relationskompetence

Vi ved i dag fra bl.a. motivations- og klasseledelsesforskningen, at anerkendelse udgør en hjørnesten ift. at engagere eleverne i det, der foregår i skolen. Med afsæt i egen og andres forskning handler dette foredrag om betydningen af den professionelles relationskompetence, og om hvordan vi som professionelle med fordel kan inddrage eleverne/de unge/børnene som en del af løsningen af problemet.

Laila Colding Lagermann foredrag

Marginalisering og overskridelse af marginalisering

I dette foredrag går vi tæt på udsatte unge og det, der i forskningen betegnes som marginaliseringsprocesser og overskridende læring. Foredraget tager afsæt i udvalgte unges egne fortællinger og perspektiver på, hvad der er på spil i den sammenhæng.

Laila Colding Lagermann foredrag

Udsatte unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse

I dette foredrag går vi tættere på skolen som mulighedsrum i forhold til udsatte unges læringsmuligheder og -begrænsninger og foredraget bidrager, med et udgangspunkt i de unges perspektiver, med indblik i udsatte unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse.

Laila Colding Lagermann foredrag

Unge, stress og resiliens i uddannelse

Rigtig mange unge trives, har det godt og kommer igennem ungdomstiden uden de store problemer. Alligevel er der ifølge en række nye undersøgelser en stigning i antallet af unge, der oplever og rammes af symptomer på stress i hverdagen og det er dem, som foredraget her handler om.

I foredraget introduceres stress som et bio-psyko-socialt fænomen, ligesom vi ser nærmere på, hvordan stress hos unge er noget andet end stress hos voksne. I dette foredrag peges der endvidere på, hvad det ifølge nyeste forskning er, der ifølge de unge stresser på tværs af skole/uddannelse og fritid, ligesom vi går tættere på, hvad der virker stressreducerende og resiliensfremmende i skole/uddannelse. Med dette udgangspunkt ser vi sammen på, hvad I konkret kan gøre ift. jeres målgruppe af unge.

Foredraget kan udvides med en workshop til de professionelle omkring de unge, ligesom der kan bookes lignende foredrag til forældre til elever med henblik på at give dem konkrete redskaber til, hvordan man som forælder bedst muligt kan støtte en ung med stress, eller som er i fare for at udvikle stress. Endelig tilbyder Laila workshops/foredrag til de unge, som mange er rigtig glade for.

Laila Colding Lagermann foredrag

Etnicitet, skoleliv og læring

En forholdsvis stor andel af elever med etnisk minoritetsbaggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til læring og trivsel. I dette foredrag tages der afsæt i national og international forskning i forhold til at se på, hvorledes etnicitet kan siges at få betydning i en vestlig/dansk skolesammenhæng, og i foredraget identificeres nogle knapper, som man som professionel selv kan skrue på med henblik på at tilbyde en nuanceret pædagogik i en mangfoldig skole.

Foredraget tager afsæt i Laila Colding Lagermanns bog fra 2017 “Det ved vi om – børn, unge og etnicitet i skolen”, der undersøger, hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos eleven til relationer i skolen, og dermed inddrages lærere, pædagoger og ledere som en del af samspillet.

Laila Colding Lagermann foredrag

Er skolevægring en psykisk lidelse eller et socialt fænomen? Et oplæg om skolevægring og skolekultur

Når børn har skolevægring, så fokuserer man ofte på, at der enten er noget galt med det enkelte barn eller i familien. Men vi bør også se på, om der er noget i skolemiljøet, fordi vi ved fra skole- og uddannelsesforskningen, at langt de fleste børn gerne vil i skole og være en del af det, der foregår hér, herunder fællesskaberne og fællesskabelsen, hvis de tilbydes en værdig plads i dét, de deltager i.

Ved at stille skarpt på skolens og klassens kultur bliver det muligt at se på de fællesskaber og det undervisningsmiljø, som skolen tilbyder, og som barnet ikke kan være i. Herved bliver det relevant at spørge til: Hvad i skolen bør vi ændre på, således at skolen i højere grad kan blive et godt sted at være for alle børn, også de børn, der – set med skolens øjne –  er særligt sensitive eller vanskelige?

Referencer

Meget spændende foredrag som vi kun har positive tilbagemeldinger på. Anderledes vinkel på drengene end vanligt. Meget professionel. Vi kunne have foresat i timevis :)

Tina Storm

FGU Skolen HLSS
Uforpligtende forespørgsel på Laila Colding Lagermann

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Laila Colding Lagermann
Laila Colding Lagermann

5 ud af 5 stjerner

Meget spændende foredrag som vi kun har positive tilbagemeldinger på. Anderledes vinkel på drengene end vanligt. Meget professionel. Vi kunne have foresat i timevis :)

Tina Storm - FGU Skolen HLSS Se alle referencer

Foredragsemner med Laila Colding Lagermann