Henter Indhold ...

Laila Colding Lagermann

Ph.d. i pædagogisk psykologi og ungdomsforsker

Laila Colding Lagermann er ungdomsforsker og har i mange år beskæftiget sig med pædagogisk psykologi. De aktuelle og inspirerende Laila Colding Lagermann foredrag tager afsæt i en række emner og problemstillinger såsom unge på kanten af samfundet, inklusion, diskrimination, etnicitet, læring, marginalisering, identitetsskabelse og social selvforståelse. 

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Laila Colding Lagermann er ungdomsforsker og forsker bredt i tematikker omkring unge. Hun har bl.a. forsket indgående i marginaliseringsprocesser, og det der i forskningen betegnes som overskridende læring blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund ved DPU, Aarhus Universitet. Lailas foredrag egner sig især til professionelle der arbejder med unge, men også forældre og alment interesserede kan få gavn af Lailas skarpe iagttagelser. 

Til daglig er Laila Colding Lagermann ansat som ekstern lektor ved DPU, Aarhus universitet samt hos UCC. Laila er tidligere uddannet lærer, og har arbejdet som lærer i såvel den almindelige folkeskole som i forskellige skole- og dagbehandlingstilbud i København. Hun er cand. pæd. i pædagogisk psykologi med en ph.d. i uddannelsesforskning, og hendes nøglekompetencer er: ungdom, ungeliv, (inddragelse af) ungeperspektiver, skole, udskoling, (overgang til og unges deltagelse i) ungdomsuddannelse, udsatte/marginaliserede unge.

Lailas forskning er særligt knyttet til udsatte unge, unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse, skolevrede/skolemodstand, betydningen af lærer-elev-relationer, uddannelsesresiliens blandt unge i gymnasiet, in- og eksklusionsprocesser blandt børn og unge i skolen og marginalisering og overskridende læring blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. I forbindelse med det sidste ligger flere af hendes forskningspointer i direkte forlængelse af aktuelle debatter, som vi ser og hører om næsten dagligt i medierne og som vedrører netop denne gruppe af unge – unge med etnisk minoritetsbaggrund – fx ift. uddannelsesfrafald, ballademagere, ”er de nu også rigtige danskere”, etc.

I sin formidling lægger Laila Colding Lagermann bl.a. vægt på, hvordan vores egne (for)forståelser af netop denne gruppe af unge på problematisk vis er med til at skabe dét, vi får øje på. Gennem sit samarbejde med praksis har Laila derfor gennem fx workshops med lærere og andre praktikere arbejdet med egne forståelser ”den gode elev”, ”ballademageren” og andre elevkategorier; de har arbejdet med forståelser af etnicitet; om hvordan idealer om lighed kan have en diskriminerende slagside for denne målgruppe, fx i form af en velmenende farveblindhed; om forskellighed og enshed; om skolemodstand; om overskridende læring og meget mere.

Laila Colding Lagermann  har flere års erfaring med undervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet, med udarbejdelse og gennemførelse af foredrag, oplæg, workshops og kurser for praktikere og professionelle i bl.a. skole, daginstitutioner og i kommunalt regi. Derudover står Laila Colding Lagermann bag udgivelsen af en række publikationer inden for ungeliv, unge på kanten samt unges identitetsskabelse i og på tværs af skole/uddannelse og fritid.

I 2017 er Laila Colding Lagermann aktuel med bogen “Det ved vi om – børn, unge og etnicitet i skolen”, der undersøger, hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos eleven til relationer i skolen, og dermed inddrages lærere, pædagoger og ledere som en del af samspillet, når en forholdsvis stor andel af elever med ikke-vestlig baggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til både læring og trivsel.

  Laila Colding Lagermann foredrag

  Unge på kanten – af skole og samfund

  • Dette foredrag tager afsæt i forskning relateret til skolen som mulighedsrum for udsatte børn og unge i skolen. Med et specifikt fokus på det, der i forskningen betegnes som marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser gives i dette foredrag et indblik i elevernes identitetsskabelse og sociale selvforståelse i relation til skolen, set fra de unges perspektiver.

  Laila Colding Lagermann foredrag

  In- og eksklusionsprocesser i skolen – med fokus på betydningen af lærer-elev-relationer

  • Foredraget handler om betydningen af positive lærer-elevrelationer ift. at styrke uddannelsesresiliens blandt eleverne, ligesom der peges på konsekvenserne af det modsatte. I foredraget inddrages egen samt anden relevant forskning på området, ligesom foredraget inddrager mange eksempler fra praksis med et udgangspunkt i de unges egne perspektiver.

  Laila Colding Lagermann foredrag

  Fra skolemodstand til samfundsmodstand?

  • I dette foredrag går vi tættere på de unges perspektiver på sammenhængen mellem det liv de lever i skolen og det liv der af de unge gøres udenfor skolen. Foredraget bidrager med en forståelse af de processer, hvormed oplevelser af fremmedgørelse og nederlag kan skabe modstand til skolen, og for nogle unge medfører eksklusion og marginalisering i skolen.
  • En særlig pointe handler i den forbindelse om, hvordan denne eksklusion/marginalisering ikke blot synes at få betydning i skolen, men af de unge trækkes med udenfor skolen, og bliver (med)bestemmende for, hvordan livet gøres dér, hvilket implicerer potentielle risici for, at de unge involveres i radikaliserings- eller banderelaterede fællesskaber og -konflikter, afvisning af videre (ungdoms)uddannelse, etc.

  Laila Colding Lagermann foredrag

  Social ulighed i skolen

  • Dette foredrag giver indsigt i hvordan vi kan forstå social ulighed i relation til skolen, samt hvordan, der herudfra kan arbejdes med at udvide chancelighederne eller mulighedsbetingelserne for alle børn og unge i skolen.

  Laila Colding Lagermann foredrag

  Forældre, samarbejde og inklusion

  • I dette foredrag kommer jeg med nogle bud på, hvordan man i en dagligdag som del af en pædagogisk kontekst, kan inddrage forældrene mere, således at de også tager aktiv del i det at skabe inkluderende miljøer i institutionerne med henblik på at fremme inklusion af alle børn. Helt overordnet handler foredraget om, hvordan man helt generelt kan gøre det inkluderende miljø i institutioner til et fælles anliggende og ansvar, institution og forældre imellem.Etnicitet, skoleliv og læring
  • En forholdsvis stor andel af elever med etnisk minoritetsbaggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til såvel læring som trivsel. I dette foredrag tages der afsæt i national og international forskning i forhold til at se på, hvorledes etnicitet kan siges at få betydning i en vestlig/dansk skolesammenhæng, og i foredraget identificeres nogle knapper, som man som professionel, selv kan skrue på med henblik på at tilbyde en nuanceret pædagogik i en mangfoldig skole.
  • Foredraget tager afsæt i Laila Colding Lagermanns bog fra 2017 “Det ved vi om – børn, unge og etnicitet i skolen”, der undersøger, hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos eleven til relationer i skolen, og dermed inddrages lærere, pædagoger og ledere som en del af samspillet.

  Laila Colding Lagermann foredrag

  Den altafgørende relationskompetence

  • Vi ved i dag fra bl.a. motivations- og klasseledelsesforskningen, at anerkendelse udgør en hjørnesten ift. at engagere eleverne i det, der foregår i skolen. Med afsæt i egen og andres forskning handler dette foredrag om betydningen af den professionelles relationskompetence, og om hvordan vi som professionelle med fordel kan inddrage eleverne/de unge/børnene som en del af løsningen af problemet.

  Laila Colding Lagermann foredrag

  Marginalisering og overskridelse af marginalisering

  • I dette foredrag går vi tæt på udsatte unge og det, der i forskningen betegnes som marginaliseringsprocesser og overskridende læring. Foredraget tager afsæt i udvalgte unges egne fortællinger og perspektiver på, hvad der er på spil i den sammenhæng.

  Laila Colding Lagermann foredrag

  Udsatte unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse

  • I dette foredrag går vi tættere på skolen som mulighedsrum i forhold til udsatte unges læringsmuligheder og -begrænsninger og foredraget bidrager, med et udgangspunkt i de unges perspektiver, med indblik i udsatte unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse.

  Laila Colding Lagermann foredrag

  Unge, stress og resiliens i uddannelse

  • Rigtig mange unge trives, har det godt og kommer igennem ungdomstiden uden de store problemer. Alligevel er der ifølge en række nye undersøgelser en stigning i antallet af unge, der oplever og rammes af symptomer på stress i hverdagen og det er dem, som foredraget her handler om.
  • I foredraget introduceres stress som et bio-psyko-socialt fænomen, ligesom vi ser nærmere på, hvordan stress hos unge er noget andet end stress hos voksne. I dette foredrag peges der endvidere på, hvad det ifølge nyeste forskning er, der ifølge de unge stresser på tværs af skole/uddannelse og fritid, ligesom vi går tættere på, hvad der virker stressreducerende og resiliensfremmende i skole/uddannelse. Med dette udgangspunkt ser vi sammen på, hvad I konkret kan gøre ift. jeres målgruppe af unge.
  • Foredraget kan udvides med en workshop til de professionelle omkring de unge, ligesom der kan bookes lignende foredrag til forældre til elever med henblik på at give dem konkrete redskaber til, hvordan man som forælder bedst muligt kan støtte en ung med stress, eller som er i fare for at udvikle stress. Endelig tilbyder Laila workshops/foredrag til de unge, som mange er rigtig glade for.
Foredragsholdere der minder om Laila Colding Lagermann

Foredragsemner med Laila Colding Lagermann